autism

punctuation
nounخُود تَسکينی ، خُود فِکری ، خُوش خَيالی ،

English to English

Synonyms | Related Words | Antonyms

1. noun syndrome